hotoch
 

Мэргэжлийн чиг баримжаа!?Мэргэжлийн хөтөч нь танд ажил мэргэжлээ сонгох, төлөвлөхөд тань
баримжаа өгч тусална. Та мэргэжлээс бие хүнд болон ажлын байранд
тавигдах шаардлагыг багтаасан 87 асуулгыг ойролцоогоор 40 минут бөглөнө.

Энэхүү асуултуудад хариулснаар та өөрийн зан төлөв, сонирхлын
тодорхойлолт болон танд тохирсон ажил мэргэжлийн жагсаалтыг харах
мөн хэвлэж авах боломжтой. Холбогдох ажил мэргэжлийн тодорхойлолттой бас
танилцаж болно. Мөн асуулгын үр дүнд тулгуурлан тухайн мэргэжлийн
талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө авахыг хүсвэл мэргэжлийн чиг
баримжаа олгох зөвлөх мэргэжилтнүүдэд хандана уу !